ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍

ഇന്ന് മനുഷ്യന്‍ ഏറ്റവും ബോധാവനായിരിക്കെണ്ടത് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഒപ്പം അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയും വേണം നമ്മള്‍ . നാം ആഗ്രഹിക്കുംപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട്.പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷത്തിനു കാരണമാകരുത്.എല്ലാ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ മനസ്സിലാക്കിയെന്നു വരില്ല അതിനാല്‍ സ്വന്തം അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നത് ജീവിത വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ തുനിയുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ അവകാശങ്ങള്‍ ഉള്ളൂ

Thursday, October 14, 2010

Kaniyar Panicker


                                                                      Kaniyar Panicker
Kaniyar Panicker (Kaniyan, Kanisan, Ganaka, Kalari Panicker, Kalari Kurupu) is a community in Kerala State, India.
This community is famous for traditional Astrology.In olden days, this community was known for scholars of Sanskrit and Puranas. They conducted Pallikoodams (schools) for teaching others and so are also known as 'Ashaans' or 'Gurukkal', both meaning teachers. As they do astrological calculations, they have a strong background in mathematics and so were named ganaka or ganakan.
Kalari Panicker and Kalari Kurupu are in central Kerala and are known for kalaripayatu They conducted "Kalari" to practice and teach the other people. Nairs were the soldiers of ancient Kerala, and Kalari Panicker or Kalari Kurupu were the gurus in the kalaris (school or field were the practitioner get training). Panickar usually is short for kalaripanickar in the north while the same stands for Nairs in south. The Kerala Public Service Commission (KPSC) considers 'Kani, Kaniyan, Ganaka, Kanisan and Kamman, Kani and Kaniyar Panicker' as one group and 'Kalari Panicker and Kalari Kurupu' as another group.
They were good physicians in the system of traditional ayurvedic treatment, especially baala chikitsa (pediatrics) of kerala and they developed tanthric science in Kerala. They have got fourth place in palace conference or sittings.
                                                                               

No comments:

Post a Comment