ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍

ഇന്ന് മനുഷ്യന്‍ ഏറ്റവും ബോധാവനായിരിക്കെണ്ടത് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഒപ്പം അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയും വേണം നമ്മള്‍ . നാം ആഗ്രഹിക്കുംപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട്.പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷത്തിനു കാരണമാകരുത്.എല്ലാ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ മനസ്സിലാക്കിയെന്നു വരില്ല അതിനാല്‍ സ്വന്തം അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നത് ജീവിത വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ തുനിയുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ അവകാശങ്ങള്‍ ഉള്ളൂ

Friday, April 18, 2014hnjp-^e ]{XnI 2014
IWn-bmÀ ]Wn-¡À kamPw.

cPn. \¼À: 330/10, ]qt¡m-«pw-]mSw.
{io.
    sImÃw 1189þm-aXv taSw amkw 1þ\v (2014 G{]n 14þ\v) Xn¦fmgvN DZn¨v 3 \mgn-Ibpw 15 hn\m-gn-Ibpw ]peÀ¶ kab¯v (cmhnse 7 aWn 37 an\n«n\v) A¯w \£{Xw I¶n¡qdn taSw cmiypZbkasb taj hnjp kw{Iaw.
    A¶-kvX-an¨v 2þ\v ]pe-cp-hm³ 4 \mgnI cmhp-Å-t¸mÄ (DZb¯n\v ap¼v 4 aWn 42 an\n«n\v) ao\w cmin kab¯v IWn-ssI-t\-«m-Zn-IÄ¡pw ssIt¡m«v Nm¡pw, 2þ\v DZb kasb taSw cmin kab¯v s]mgpX-f-¸m\pw, taS-amkw 7þ\v RmbdmgvN DZbkasb taSw cmin kab¯v NmenSphm\pw hnX-¸m\pw ip`w.
hnjp-h-chv: hym{L hm-l-\w, InS¶p hc-hv, Ingt¡m«v ZrjvSn, Nph¶ \ndw, Kuc -h-kv{Xw, amWnIyw B`-c-Ww, JUvKw Bbp-[w, ]mbkw `£-Ww, aq¶v ]d hÀjw, hmbp -a-Þ-ew. cmPm N{µx, a{´n N{µ, tk\m-[nt]m chnx
kmam-\y-^-e-§Ä: taS kw{Iaw Xn¦fmgvNbmIbm kp`n£hpw, ]IemIbm tcmKt¢i ZpcnX§fpw Ielhpw ^ew. A¯w \£{X¯nemIbm t£ahpw BtcmKyhpw kp`n£hpw ^ew. ip¢ NXpÀ±inemIbm BZyImeL«¯n hÀjm[nIyhpw Ahkm\ ImeL«¯n eLphÀjhpw ^ew. ]ip IcWamIbm hÀjhnjb¯n tIhew tZmjanÃ. hymLymX \nXytbmKamIbm hÀj¡pdhpw `bhpw ^ew. kw{Iaw. XpemÈ\nIme¯mIbm AIme§fn hÀjm[nIyhpw kkymZnIÄ¡v kar²nbpw kuJyhpw ^ew. kw{IaIme¯v anYp\ hymgamIbm cmPm¡·mÀ ]ckv]cw bp²hpw Nne Øe§fn hÀj¡pdhpw kky\mihpw ^ew. I¶n¡qdnemIbm {]tZi§Ä amdn amdn ag s]¿epw kv{XoIÄ¡v kuJyhpw ^ew. taSw cmin kab¯mIbm Ahkm\ ImeL«§fn hÀj¡pdhpw hmbp `qtXmZbamIbm th­p¶ kab§fn hÀj¡pdhpw Imäv \nan¯w \mi\jvS§fpw ^ew. hym{Lw hml\ amIbm \m¡men \mihpw bp² `oXnbpw. InS¶v hchmIbm tcmKt¢i ZpcnX§fpw Ingt¡m«v ZrjvSnbmIbm BbpÀ`mK¯nte¡v \·bpw BtcmKyhpw ^ew. Nph¶ \ndamIbm kwL«\§fpw ]ehnt[\bpÅ \mtim·pJamb {]hÀ¯\§fpw Kuchkv{XambXpsIm­v kmamt\y\ tZlmtcmKyhpw kuJyhpw ^ew. amWnIyw B`cWamImbm temlkm[\§Ä¡pw Ae¦mcmZnIÄ¡pw \mihpw JUvKw Bbp[amIbm bp² e£Whpw Bbp[mZnIsfsIm­pw kvt^mS\ hkvXp¡Ä D]tbmKn¨papÅ A{Ia§fpw ]mbkw `£WamIbm [m\ymZnIÄ¡v \mihpw ImÀjntImev]¶§Ä¡v {]tbmP\{]Zamb kab¯v AXnhÀjhpw ^ew. 3 ]d hÀjamIbm D]tbmK{]Zamb Ime§fn AanXamb hÀjhpw Ahkm\Ime§fn hÀj¡pdhpw ^ew. hmbp aÞeamIbm ImÀjntImev]¶§Ä¡v Dt]mbK{]ZaÃm¯ coXnbpÅ hÀjhpw cmPm¡·mÀ¡v Øm\Ne\hpw cmPm¡·mÀ ]ckv]cw hntcm[nIfmbpw Imäv \nan¯w ]ehn[ \mi\jvS§fpw kw`hn¡pw. N{µ³ cmPmhmIbm awKeyImcy§Ä¡pw ]ehnt[t\bpÅ BbpcmtcmKymZn[\kar²ymZnIÄ¡pw e£Wap­v.  N{µ³ cmPmhmIbm awKfImcy§Ä¡pw ]ehnt[\bpÅ BbpcmtcmKymZn [\kr²ymXnIÄ¡pw e£Wap­v. N{µ³ a{´nbmIbm hÀjmZnKpW§fpw ]ehnt[\bpÅ t£ahpw ^ew. kqcy³ tk\m[n]\mIbm cmPm¡·mÀ ]ckv]cw bp²Xev]ccmbpw {]tZi `cWm[nImcnIfn \n¶pw aäpw Xr]vXnIcaï A\p`h §Ä {]PIÄ¡v A\p`hn¡pIbpw sFIyXbpw kam[m\hpw {]tZihmknIfn IpdªphcnIbpw ^ew.
FÃmhÀ¡pw \· \ndª 
hnjp BiwkIÄ!!

Monday, April 14, 2014വിഷു  ഓല പ്രകാശനം നടത്തി
കണിയാര്‍  പണിക്കര്‍ സമാജം പുറത്തിറക്കിയ  വര്‍ഷത്തെ വിഷുഫലഓലയുടെ പ്രകാശനം പൂക്കോട്ടുംപാടംശ്രീ വില്ല്വത്ത് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ നടന്നു .ക്ഷേത്രം മേല്‍ശാന്തി വി.ശിവപ്രസാദ്‌ എമ്പ്രാന്തിരി ഓല പ്രകാശനാം നിര്‍വഹിച്ചു.


ചടങ്ങില്‍ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ മാട്ടകുട രാധാകൃഷ്ണന്‍  ആതവനാട് ഗംഗാധരന്‍ ,
വി,അയ്യപ്പുണ്ണി, സമാജം ഭാരവാഹികളായ ടി.കെ.രാമദാസ്‌,സെക്രട്ടറി കരിമ്പില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ടി.കെ.സതീശന്‍,ടി.കെ.ഗോവിന്ദന്‍ ,ടി.കെ.ശിവദാസന്‍ ടി.കെ.സതീഷ്‌ പണിക്കര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു .

Posted on: 19 Mar 2014


കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ ദേവസ്വംബോര്‍ഡുകളിലും ട്രസ്റ്റികളിലും കണിയാര്‍ പണിക്കര്‍ ജ്യോതിഷാചാര്യന്‍മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് പണിക്കര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി കണിയാര്‍ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികള്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കണിയാര്‍ പണിക്കര്‍ വിഭാഗത്തെ ഒ.ഇ.സി. ആനുകൂല്യപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ യു.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാറിന്റെ തീരുമാനത്തെ സംഘടന സ്വാഗതം ചെയ്തു. നല്ല രീതിയില്‍ നടത്തിവരുന്ന ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങളെയും മഠങ്ങളെയും ധര്‍മസ്ഥാപനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനരഹിതമായി വിമര്‍ശിക്കുന്ന ചില കപടസ്വാമിമാരുടെ നിലപാട് ശരിയല്ല. സംഘടനയുടെ ജില്ലാസമ്മേളനം മെയ് 3, 4 തിയ്യതികളില്‍ കൊയിലാണ്ടിയില്‍ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സംസ്ഥാന ചെയര്‍മാന്‍ ബേപ്പൂര്‍ ടി.കെ. മുരളീധരന്‍ പണിക്കര്‍, വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ചെലവൂര്‍ ഹരിദാസ് പണിക്കര്‍, ട്രഷറര്‍ വിജീഷ് പണിക്കര്‍, സംസ്ഥാന ജ്യോതിഷ ചെയര്‍മാന്‍ എം.ടി. രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കര്‍, വനിതാ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ കമല ആര്‍. പണിക്കര്‍ , പുരുഷോത്തമന്‍ പണിക്കര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Posted on: 19 Mar 2014


പൂക്കോട്ടുംപാടം: സമുദായ ഉന്നമനത്തിന് ചെറുസമുദായങ്ങളുടെ ഏകോപനം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനായി അംഗങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും കണിയാര്‍ പണിക്കര്‍ സമാജം ജില്ലാ പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗണകന്‍, കണിയാര്‍, കളരി പണിക്കര്‍ കംണിശു, കണിയാന്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒ.ഇ.സി ആനുകൂല്യം നല്‍കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തെ യോഗം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സമുദായ ഉന്നമനത്തിന് പരിഗണന നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. യോഗം സമാജം പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ.രാമദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കരിമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ടി.കെ.സതീശന്‍, ടി.കെ.ഗോവിന്ദന്‍, വിപിന്‍, സതീഷ് പണിക്കര്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.
 

Friday, March 28, 2014

എട്ടാം ക്ലാസ്‌ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ മലയാളം പാഠാവലിയിലെ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ഒരു ചോദ്യം ഗണക കണിശ കളരി കുറുപ്പ് സമുദായങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതായി മലപ്പുറം ജില്ലാ കെ.ജി.കെ.എസ് ,കെ.കെ.പി.എസ് സമുദായ സംഘടനകള്‍ പത്രദ്വാര പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോള്‍ ..
കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ സംഗീതസപര്യയ്ക്ക് ശേഷം
ബാബുകുമാര്‍ വിരമിക്കുന്നു ..25 വര്‍ഷക്കാലം പൂക്കോട്ടുംപാടം ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍സംഗീതാധ്യാപകനായ കണ്ണൂര്‍ ബാബുകുമാര്‍ ഔദ്യോഗിക ജോലിയില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു . ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീത മധുരം പകര്‍ന്നാണ് ഔദ്യഗിക ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും ബാബു മാസ്റര്‍ പടിയിറങ്ങുന്നത്. ഗണക സാമുദായ അംഗമായ ബാബു മാസ്റ്റര്‍ തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്‍ .എല്‍ .വി.സംഗീത കോളേജില്‍ നിന്നും ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായതിനു ശേഷം പൊന്ക്കുന്നം രാമചന്ദ്രന്‍റെ കീഴില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം തുടര്‍ പരിശീലനം നേടി.
1989 ലാണ് മാസ്റ്റര്‍ 1983 ലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂക്കോട്ടുംപാടം സ്‌കൂളിലെത്തുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ ആകാശവാണിയില്‍ ബി. ഹൈഗ്രേഡ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ആയും ദൂരദര്‍ശനില്‍ പി.ലീല , അരുന്ധതി എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഗാനവീഥിയെന്ന സംഗീത പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചും, പ്രാദേശിക ചാനലുകളില്‍ അവതാരകനായും ശ്രദ്ധേയനായി.
നിലമ്പൂര്‍ പ്രദേശത്തെ സാധാരണക്കാരായ നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിച്ചും സംഗീത സപര്യ തുടരുന്ന മാഷിനു ഒരേയൊരു ദുഖമേയുള്ളൂ താന്‍ പടിയിറങ്ങുന്നതോടെ സ്കൂളിലെ സംഗീത അധ്യാപക തസ്തികയും നഷ്ടമാവുന്നുയെന്നത്.
കണ്ണൂര്‍ ആലക്കോണം എന്‍.കുമാരന്‍ - ദേവകി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.കൂത്ത്പറമ്പ് സ്വദേശി ശ്രീജയാണ് സഹധര്‍മ്മിണിയും എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ അനഘ മകളും എട്ടാം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ദര്‍ശന്‍ ബാബു മകനുമാണ്.
ബാബു മാസ്റര്‍ക്ക് സമാജത്തിന്‍റെ ഭാവി
സംഗീത സപര്യയ്ക്ക് ആശംസകള്‍